Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Y Tế Bình Thuận

Nền kinh tế Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong đó các doanh nghiệp thực sự là người chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, sự cạnh tranh trên thị trường nói chung và thị trường dược phẩm nói riêng ngày càng gay gắt. Để tiếp tục tồn tại và phát triển, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo như sau.Sản xuất kinh doanh Dược phẩm – Mỹ phẩm và Vật tư y tế là nhiệm vụ chính. Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ nhà nước giao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Phân phối theo lao động, chăm lo đời sống CBCNV. Bảo vệ doanh nghiệp, sản xuất, môi trường và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.