Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận

Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp ban Chấp hành, ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của Công đoàn. Nhiệm vụ : - Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan  đến CNVCLĐ.