Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bình Thuận

Thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1977, hơn 40 năm qua Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận trở thành tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cùng với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, Đài PTTH Bình Thuận đã từng bước trưởng thành và vững chắc về mọi mặt. Bằng quyết tâm và sáng tạo, Đài đang trở thành một tổ hợp truyền thông đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại; với cơ cấu tổ chức và cơ chế lãnh đạo khoa học; với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tha thiết yêu nghề, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp phát thanh truyền hình.