Hiệp Hội Tôm Bình Thuận

Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận được thành lập năm 2011 (Binhthuan Shrimp Hatchery Association) là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tôm giống hoặc có liên quan đến lĩnh vực tôm giống.